Google+
Предложения по глави
Изберете глава
5
ГЛАСУВАЛИ
0100
Гласувай
 
знаме и герб / ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, ХИМН, СТОЛИЦА /
Връщане на държавните символи отпреди освобождението Знаме Бял лъв на зелен щит, на червен фон....
публикувано на 12.07.2014 14:20 , видяно 236 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Въведете заглавие, член от Конституцията / ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ /
Трябва член, определящ материалната отговорност на народните представители, гласували закони с които са нанесли материални щети на държавата и народа. Тоест в случай, че тяхно решение в парламента е довело до загуби за държавата - да ги покрият с лични средства(материално отговорни за работатата си в парламента). Президентът, народните представители...
публикувано на 12.07.2014 14:18 , видяно 199 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
избирателен закон / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Кандидатите за народни представители, задължително да преминават през тест и изпити. - IQ тест - всеки набрал под 120 точки губи правото да се кандидатира.. - изпит по български език и история на България...
публикувано на 12.07.2014 14:10 , видяно 307 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Първоначално / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Здравейте, Благодаря ви за инициативата. Преди да съм прочел действащата конституция бих искал да споделя едно основно мнение, което съм си формирал. Да гласуваш веднъж на четири години е поведение подхождащо на публика, не на хора, които се стремят да движат нещата напред. Добре е мнението на хората като цяло да има...
публикувано на 01.06.2014 01:23 , видяно 277 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
2575
Гласувай
 
Маргарита Попова / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Според текущият вицепрезидент Мрагарита Попова длъжността на вицепрезидента е независима и не подчинена на президента, но -избират се в една листа -заедно полагат клетва пред НС и ако президентът не се възползва от текста: "Чл. 104. Президентът може да възлага на вицепрезидента правомощията си по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11." то...
публикувано на 15.05.2014 10:34 , видяно 216 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Промяна / ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, ХИМН, СТОЛИЦА /
Членовете на тази глава да бъдат преместени в глава Основни начала и тази да се закрие...
публикувано на 10.05.2014 15:47 , видяно 179 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Избори и резултати / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Участието в изборите да е доброволно, но резултатите да се определят на база на участващите в съответния избор, а не на база имащите право да участват Мотив: -Списъкът с имащите право да участват е пълен с мъртви души, които няма според мене как да бъдат изчистени, но изкривяват резултатите -Купеният вот ще олекне...
публикувано на 10.05.2014 14:37 , видяно 232 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
Избори / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нов член: Преките избори са в един тур и победител е този спечелил най-много гласове Мотиви: Не е нужно да се прави втори тур и излишни разходи при положение, че при първия тур на изборите гласовете са разпределени. Няма смисъл да се избират първите двама и пак да се избира между тях....
публикувано на 10.05.2014 09:03 , видяно 168 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 6. нова ал.1 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Чл. 6. (1) Достойнството на човека е неприкосновено. Съблюдаването и защитата му са задължение на всички държавни власти. (2) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. МОТИВИ: Смятам, че настоящото "скромно" споменаване на думата "достойнство" в сегашната ал.1 далеч не е достатъчно, предвид значимостта на тази базисна постановка. Според мен...
публикувано на 09.05.2014 13:33 , видяно 207 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
99 / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
" Чл. 99. (1) Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. (2) Когато в 30-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група...
публикувано на 09.05.2014 12:58 , видяно 123 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Роднини / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член: Всеки навършил 18 години има право да знае: - кой е биологичния му баща - коя е биологичната му майка - кой е биологичния му брат - коя е биологичната му сестра...
публикувано на 09.05.2014 10:41 , видяно 162 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Предлагам новите глави да конституцията да са следните: Глава 1 - Основни начала Глава 2 - Права Глава 3 - Задължения Глава 4 - Закрила Глава 5 - Държавна власт Глава 6 - Законодателна власт Глава 6 - Изпълнителна власт Глава 7 - Президентска власт Глава 8 - Съдебна власт Глава 9 - Контролна власт Глава 10 - Омбудсман Глава 11 -...
публикувано на 09.05.2014 08:40 , видяно 160 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Избори / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нов член: Изборите и допитванията до народа се извършват на една от двете дати: - последната неделя на Март - последната неделя на Октомври...
публикувано на 08.05.2014 23:42 , видяно 136 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл. 79. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събрание и упражняват от негово име парламентарен контрол. (3) Временни комисии се избират за проучвания и анкети. Нов текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събрание...
публикувано на 08.05.2014 23:26 , видяно 153 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 17. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона. (2) Собствеността е частна и публична. (3) Частната собственост е неприкосновена. (4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон. (5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа...
публикувано на 08.05.2014 23:19 , видяно 119 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Органи на властта - Чл. 8. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Нов текст: (1) Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна , съдебна, контролна и президентска. (2) Органи на законодателната власт са: - Народно събрание (3) Органи на изпълнителната власт са: - Министерски съвет - Областни управители - Кметове - Общински съвети (4) Органи на съдебната власт са: - Конституционен съд - Висш...
публикувано на 08.05.2014 22:32 , видяно 151 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 151. / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Стар текст: (1) Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство повече от половината от всички съдии. (2) Решенията на Конституционния съд се обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в сила три дни след обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането...
публикувано на 08.05.2014 13:04 , видяно 141 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 150. / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Стар текст: (1) Конституционният съд действува по инициатива най-малко на една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член могат да се повдигат и от общинските съвети. (2) Когато установят несъответствие между...
публикувано на 08.05.2014 13:01 , видяно 114 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 24. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: (1) Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право. (2) Основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен...
публикувано на 08.05.2014 10:33 , видяно 114 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 67 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително. (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения. Нов текст: (1) Народните представители представляват целия народ (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите...
публикувано на 07.05.2014 23:09 , видяно 448 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Задължение на българския гражданин / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член с текст: Българският гражданин има задължение: - да спазва правата на другите български граждани - да изучава българския език - да ползва български език в предвидените със закон случаи - да избира държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.Това задължение се отнася за български граждани навършили 18 години, с...
публикувано на 07.05.2014 23:02 , видяно 203 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Права на българския гражданин / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член с текст: Българският гражданин имат право: - на живот - на труд - на обществено осигуряване - на социално подпомагане - на здравно осигуряване - на образование - на лична свобода и неприкосновеност. - на адвокатска защита от момента на задържането им или на привличането им като обвиняеми - да се срещат насаме с лицето, което го защитава,...
публикувано на 07.05.2014 22:43 , видяно 148 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 46. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. (2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството. (3) Формата на брака, условията и редът за неговото сключване и прекратяване, личните и имуществените отношения между съпрузите се уреждат със закон. Нов текст: (1) Бракът е доброволен...
публикувано на 07.05.2014 12:34 , видяно 201 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Други / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Добре е да предвидите глава "Други" за предложения, които не попадат в изброените глави. Аз предлагам раздел Армия, в който да се разпишат основните постулати за ролята и организацията на българската армия, както и да се опише фактическото ни челенство в НАТО и произтичащите от това последствия. Членството в ЕС е заложено...
публикувано на 07.05.2014 10:21 , видяно 210 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Стар текст: (1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите. (2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон. Нов текст: (1) Президентът назначава омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите. (2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон. Президентът е избран мажоритарно и...
публикувано на 07.05.2014 10:14 , видяно 160 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 40. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Да се допълни: Държавата може да финансира и подпомага средствата за масова информация само , когато притежава над 50% от тяхната собственост Общината може да финансира и подпомага средствата за масова информация само , когато притежава над 50% от тяхната собственост ...
публикувано на 07.05.2014 10:07 , видяно 127 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 49. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. (2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси. Нов текст: (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални...
публикувано на 07.05.2014 10:03 , видяно 127 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 45. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Нов текст: (1) Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. (2) Гражданите имат право да получат отговор от държавните органи на своите жалби, предложения и петиции в законово установен срок....
публикувано на 07.05.2014 10:00 , видяно 133 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 40. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. (2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна...
публикувано на 07.05.2014 09:58 , видяно 149 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 36. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език. (3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона. Нов...
публикувано на 07.05.2014 09:54 , видяно 195 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 33. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. Нов текст: (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него....
публикувано на 07.05.2014 09:50 , видяно 165 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 31. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. (2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание. (3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в...
публикувано на 07.05.2014 09:49 , видяно 281 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл. 42. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. .............................................................................................................................. Нов текст: (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на: - поставените под запрещение - изтърпяващите наказание лишаване от...
публикувано на 07.05.2014 09:44 , видяно 136 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
7030
Гласувай
 
(6) Всяко използване на частна собственост на един гражданин, наричан за краткост собственик, от друг гражданин или от стопанско предприятие /финансово или нефинансово/, наричани за краткост наемател - посредством преминаване през собствеността, използване на собствеността за предоставяне на услуга на трети лица, престой в собствеността или заемане на площ от...
публикувано на 27.04.2014 03:47 , видяно 209 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
8813
Гласувай
 
чл. 62 нова алинея /за финансовите взаимоотношения/ / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(1) Всеки гражданин има право да изисква изготвяне на индивидуален договор с него, който да замени съществуващ колективен договор, в който е включен, но с който не е съгласен. (2) Всеки гражданин има право да прекрати всеки договор, в който участва като страна по договора, с едномесечно предизвестие, когато финансовата...
публикувано на 27.04.2014 03:17 , видяно 236 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
7822
Гласувай
 
чл. 62 нова алинея за колективните и индивидуалните договори / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(1) Всеки гражданин, включен в колективен договор има право да получи индивидуален договор за същата услуга със същото дружество при същите условия, който да анулира колективния договор с дружеството. В случай, че в едномесечен срок от писмената молба на гражданинът за прехвърляне към индвидуален договор, гражданинът не получи договор, с...
публикувано на 27.04.2014 03:03 , видяно 174 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Въведете заглавие, член от Конституцията / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания. (6) Граждани и организации създали училища подлежат на преследване от закона в случай, че в тях се преподават крайни религиозни възгледи, расова омраза, учения с невярна...
публикувано на 26.04.2014 22:37 , видяно 172 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 58. нова алонея / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
3 Религиозните институции са длъжни плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество....
публикувано на 26.04.2014 22:08 , видяно 158 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 54. поправка / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, без това да нарушава светските основи на държавата....
публикувано на 26.04.2014 22:00 , видяно 149 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 47 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
2. Децата не трябва да бъдат подлагани на крайни религиозни учения, учения свързани расова омраза като и такива с невярно или подвеждаща информация....
публикувано на 26.04.2014 21:57 , видяно 179 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
7129
Гласувай
 
Чл.1 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
2.България е светска държава....
публикувано на 26.04.2014 21:38 , видяно 184 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
8317
Гласувай
 
Чл. 99. / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Стар текст: (1) Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. (2) Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат...
публикувано на 25.04.2014 20:25 , видяно 208 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 116. / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /
Стар текст: (1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални. (2) Условията, при които държавните служители се назначават и освобождават от длъжност и могат да членуват в политически партии и...
публикувано на 25.04.2014 20:17 , видяно 218 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Промяна / ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ /
Промяната на конституцията да става след референдума. Прави се обществен проект на нова конституция или се променя част от съществуващата и се прави референдум за да се приеме промяната или да се отхвърли....
публикувано на 24.04.2014 23:16 , видяно 230 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
1189
Гласувай
 
Лустрация / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Лустрация на всички политически лица заемали и заемащи управленски длъжности по време на така наречения преход 1989-2014 г. Всеки от тях да няма право да се кандидатира за Народен представител,Президент,Шеф на агенции,Министър Председател,Министър и да бъде негов заместник и всякакво назначение в държавната администрация - включително и в европейските структури. Лустрация...
публикувано на 24.04.2014 16:41 , видяно 259 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
2080
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Шериата като морал, етика и религиозна законова и съдебна практика е противоконституционен и недопустим в републиката. ...
публикувано на 24.04.2014 08:52 , видяно 184 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл.53 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нова алинея: Семействата имат право на социално подпомагане за отглеждането и образованието на децата си до 16-годишна възраст....
публикувано на 23.04.2014 07:30 , видяно 209 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл.45 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нова алинея: Гражданите имат право на законодателна инициатива по въпроси, приети на национален референдум....
публикувано на 23.04.2014 07:28 , видяно 156 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
2278
Гласувай
 
Чл.11(4) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея : Партия на верска основа е тази, при която повече от 50% от членовете и са от вери, различни от източноправославната или повече от 30% от членовете и са от една вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 23.04.2014 07:25 , видяно 199 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
1783
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (3): Резултатът от национален/местен референдум се признава, когато в него са участвали не по-малко от 2/3 от гласувалите на последните парламентарни избори или на последните местни избори в региона, в който се провежда референдума....
публикувано на 23.04.2014 07:20 , видяно 164 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
1783
Гласувай
 
чл. 168 / ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, ХИМН, СТОЛИЦА /
Химн на Република България е песента „Върви народе възродени“....
публикувано на 21.04.2014 17:12 , видяно 284 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
чл. 123 / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
В правораздаването участват съдебни заседатели, които са български граждани без друго гражданство, неосъждани, навършили 21 години, които не могат да са служители на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, и определени на случаен принцип съгласно закон...
публикувано на 21.04.2014 17:11 , видяно 194 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
3070
Гласувай
 
чл. 74 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 74. Парламентът заседава не по-рядко от веднъж месечно в неработни дни....
публикувано на 21.04.2014 17:08 , видяно 175 пъти
13
ГЛАСУВАЛИ
2377
Гласувай
 
Чл. 64. (1) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 64. (1) Парламентът се избира за срок от две години....
публикувано на 21.04.2014 17:06 , видяно 201 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
6436
Гласувай
 
чл. 72 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 72. (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Парламента; 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. отзоваването му от страна на политическата партия,...
публикувано на 21.04.2014 17:04 , видяно 169 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
9010
Гласувай
 
чл. 63 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Парламентът се състои от 100 народни представители...
публикувано на 21.04.2014 17:02 , видяно 204 пъти
13
ГЛАСУВАЛИ
892
Гласувай
 
чл. 92-104 / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Да се отменят. Малкото функции на президента да се дадат на председателя на парламента...
публикувано на 21.04.2014 17:01 , видяно 234 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
чл. 81 да стане / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 81. (1) Парламентът открива заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители. (2) Парламентът приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство. (3) Кодексите са подчинени на Конституцията актове на Парламента, като законите не...
публикувано на 21.04.2014 16:58 , видяно 148 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
4456
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на верска основа е този, при който повече от 50% от гласувалите в една избирателна секция за една политическа партия или коалиция, или мажоритарен кандидат са от вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 21.04.2014 09:12 , видяно 155 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
1783
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на расова основа е този, при който повече от 50% от гласувалите в една избирателна секция за една политическа партия или коалиция, или мажоритарен кандидат са от раса, различна от европеидната (бялата)....
публикувано на 21.04.2014 09:11 , видяно 149 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на етническа основа е този, при който повече от 50% от гласувалите в една избирателна секция за една политическа партия или коалиция, или мажоритарен кандидат са от етнос, различен от българския....
публикувано на 21.04.2014 09:10 , видяно 129 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Вот на етническа, расова и/или верска основа е противоконституционен и недействителен....
публикувано на 21.04.2014 09:01 , видяно 152 пъти
18
ГЛАСУВАЛИ
694
Гласувай
 
Чл. 3. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Официалните езици в републиката са българският и английският....
публикувано на 19.04.2014 15:32 , видяно 407 пъти
14
ГЛАСУВАЛИ
7129
Гласувай
 
Имунитет / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Трябва да отпаднат, всички видове имунитети на / съдиите,депутатите,прокурорите,следователите,министри,президент / . Само така всички можем да сме равни пред закона. Горе упоменатите, са обществени личности,облечени във власт, и при положение че са със имунитет, могат да правят каквото си искат. А трябва да е обратното / точно при тях,наказанието да...
публикувано на 19.04.2014 02:24 , видяно 319 пъти
16
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Смъртно наказание / ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ /
Прилагане на смъртното наказание. 1) При гавра с деца и възрастни хора. / изнасилвания,убийство със цел /. 2) При тероризъм 3) Масови убийства 4) При предателство към държавата и народа. / във точка 3,трябва да влезнат,хората довели до разрухата и ограбването на България, и докарали народа и до просешка тояга/. ...
публикувано на 19.04.2014 02:11 , видяно 363 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
9010
Гласувай
 
Чл. 6. (2) / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата, привилегии или задължения основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние....
публикувано на 19.04.2014 00:13 , видяно 192 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 6. (1) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство, права и задължения....
публикувано на 19.04.2014 00:11 , видяно 283 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
Прокуратура / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Областните прокурори се избират от населението на съответната област заедно с изборите за местна власт. Един от избраните прокурори чрез жребии се избира за главен прокурор. Моля за предложения да се доазвие идеята...
публикувано на 18.04.2014 15:21 , видяно 209 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл.33 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. (2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за...
публикувано на 18.04.2014 15:01 , видяно 228 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
3863
Гласувай
 
Чл.11 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (5): Партиите подлежат на финансовия контрол (на приходната и на разходната част) по реда на първостепенните бюджетни разпоредители. ...
публикувано на 18.04.2014 13:46 , видяно 151 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
2278
Гласувай
 
Чл.11 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (4): Държавната субсидия за партиите не може да бъде по-голяма от 0,02% от максималния осигурителен доход за всеки получен глас на последните парламентарни избори....
публикувано на 18.04.2014 13:43 , видяно 167 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
2575
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея (2): Националните и местните референдуми се провеждат по искане на не по-малко от 5% от имащите право на глас за съответния референдум (национален или местен). ...
публикувано на 18.04.2014 13:34 , видяно 156 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
чл.52 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нова (2): Гражданите, без здравна застраховка имат право на ограничена минимално жизнено необходима медицинска помощ, и на минимално необходимото (като условия на престоя и лечението) безплатно ползване на медицинско обслужване (различно от това на гражданите с платени здравни осигуровки), при условия и ред определен със закон. ...
публикувано на 18.04.2014 13:21 , видяно 390 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл.72(1) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка: Депута, избран мажоритарно, или с преференциален вот, може да бъде отзован от Народното събрание от суверена, по искане на 30% от гласовете за него при избора му....
публикувано на 18.04.2014 13:02 , видяно 176 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
2080
Гласувай
 
Чл.11(4) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка 4: Партия на "верска основа" е тази, 50% от членовете на която са от вери, различни от източноправославната или 30% от членовете и са от една вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 18.04.2014 12:57 , видяно 157 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
2971
Гласувай
 
Чл.11(4) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка (4): Партия на "верска основа" е тази, 50% от членовете на която са от вери, различни от източноправославната или 30% от членовете и са от една вяра, различна от източноправославната....
публикувано на 18.04.2014 12:51 , видяно 167 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
4357
Гласувай
 
Чл.11(4) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова точка (3): Партия на "расова основа" е тази,50% от членовете на която са от раси, различни от европейдната ("бяла") или 30% от членовете и са от раса, различна от европейдната ("бяла"). ...
публикувано на 18.04.2014 12:48 , видяно 145 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл.11(4) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова точка "2": Етническа партия е тази, на която 50% от членовете и са от етноси, различни от българския или 30% от членовете и са от един етнос, различен от българския. ...
публикувано на 18.04.2014 12:41 , видяно 145 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл.87(1) / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Допълнение: ".....представител, Министерски съвет и гражданите с предложение, прието на организиран, съгласно действащото законодателство, референдум."...
публикувано на 18.04.2014 12:29 , видяно 134 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
0100
Гласувай
 
Чл.72 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова точка към ал.1: Изключване от парламентарната група на партията/коалицията от листата на която е избран....
публикувано на 18.04.2014 11:47 , видяно 143 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Чл.72 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Нова алинея: Напускане на парламентарната група на политическата партия/коалиция от листата на която е избран....
публикувано на 18.04.2014 11:39 , видяно 135 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл.71 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
"....възнаграждение в размер до 0,02% от максималния осигурителен доход."...
публикувано на 18.04.2014 11:33 , видяно 180 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
928
Гласувай
 
Чл.10 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Допълнение: Гласуването е задължително....
публикувано на 18.04.2014 10:58 , видяно 290 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл.14 / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Нова алинея: Държавата отговаря за демографските процеси и ги управлява така, че да гарантира съчествуването на българите като нация и България като държава....
публикувано на 18.04.2014 10:54 , видяно 234 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 130а. / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Стар текст: (Нов - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Министърът на правосъдието: 1. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет; 2. управлява имуществото на съдебната власт; 3. може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и...
публикувано на 17.04.2014 16:27 , видяно 178 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл. 129 / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Да се промини така: (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет (2) Председателят на Върховния касационен съд се избира за срок от седем години чрез таен избор между съдиите от Върховния касационен съд. Няма право на повторно избиране. (3) Председателят на...
публикувано на 17.04.2014 16:24 , видяно 167 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
7030
Гласувай
 
Чл. 103. / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Стар текст: ..... (4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване. Нов текст: ..... (4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани , но срещу тях може да бъде възбудено наказателно преследване по предложение на главния прокурор ...
публикувано на 17.04.2014 16:07 , видяно 180 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
9010
Гласувай
 
Чл. 59. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона. (2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Подготовката на гражданите за защита на...
публикувано на 17.04.2014 16:04 , видяно 288 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 51. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. (2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон. (3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се...
публикувано на 17.04.2014 15:58 , видяно 168 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 45. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Нов текст: Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи, които са длъжни да им отговорят в срок до 1 месец...
публикувано на 17.04.2014 15:55 , видяно 140 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 40. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. (2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна...
публикувано на 17.04.2014 15:53 , видяно 153 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 79. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на Народното събрание и упражняват от негово име парламентарен контрол. (3) Временни комисии се избират за проучвания и анкети Нов текст: (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии подпомагат дейността на...
публикувано на 17.04.2014 14:42 , видяно 140 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 72. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Народното събрание; 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. установяване на неизбираемост или несъвместимост; 4. смърт. (2) В...
публикувано на 17.04.2014 14:38 , видяно 133 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Организация / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Областта е териториално-административна организация, която се състои от повече от една община, чиято територия граничи с поне една друга община в същата област Общината е териториално-административна организация, която се състои от повече от едно населено място, чиято прилежаща територия граничи с територията на поне едно друго населено място в същата община Населеното...
публикувано на 17.04.2014 14:30 , видяно 169 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Министри / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /
В момента Народното събрание гласува за назначаване и смяна на мистър в кабинета. Той като отговорността за кабинета е на министър председателя е по-добре само той да назначава и сменя министрите в кабинета си, както прави това с заместник министрите....
публикувано на 17.04.2014 14:20 , видяно 158 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
чл. 143 / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Стар текст: Чл. 143. (1) Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация. (2) Областният управител се назначава от Министерския съвет. (3) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол. Нов текст: Чл. 143. (1) Управлението в областта...
публикувано на 17.04.2014 14:17 , видяно 194 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
чл. 136 / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Стар текст: (1) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. (2) Границите на общините се определят след допитване до населението. (3) Общината е юридическо...
публикувано на 17.04.2014 14:11 , видяно 161 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Чл. 135 / МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ /
Стар текст: Чл. 135. (1) Територията на Република България се дели на общини и области. Териториалното деление и правомощията на столичната община и на другите големи градове се определят със закон. (2) Други административно-териториални единици и органи на самоуправление в тях могат да бъдат създавани със закон. Нов текст: Чл. 135. (1) Територията на Република България...
публикувано на 17.04.2014 14:08 , видяно 170 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
7327
Гласувай
 
Чл. 53 (2) / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Нов текст: (2) Училищното обучение до завършване на средно образование е задължително....
публикувано на 17.04.2014 13:51 , видяно 201 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл.81 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
(2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинствоот половината (121) народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство....
публикувано на 17.04.2014 13:49 , видяно 141 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 28 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление. Нов текст: Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва със затвор доживот....
публикувано на 17.04.2014 13:36 , видяно 200 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 87 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. (2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет. Нов текст: Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител , Министерски съвет и Президента (2) Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския...
публикувано на 17.04.2014 12:51 , видяно 154 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл. 81 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание открива заседанията си и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители. (2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство. (3) Гласуването...
публикувано на 17.04.2014 12:48 , видяно 147 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
8020
Гласувай
 
Квоти / СЪДЕБНА ВЛАСТ /
Да отпаднат парламентарните и президентски квоти за избор на ръководния състав в съдебната власт...
публикувано на 17.04.2014 12:42 , видяно 170 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 65 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. (2) Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си Нов текст: Чл. 65. (1) За народен...
публикувано на 17.04.2014 12:41 , видяно 179 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
ДС / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Президентът и вицепрезидентът не трябва да са работили или сътрудничили на Държавна сигурност преди 1990 година...
публикувано на 17.04.2014 12:37 , видяно 175 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
ДС / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Народните представители не трябва да са работили или сътрудничили на Държавна сигурност преди 1990 година...
публикувано на 17.04.2014 12:37 , видяно 152 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Електронно гласуване / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Хартиеният вот да се трансформира в електронно гласуване, което е два вида: - В контролирана среда (избирателни секции с изградени киоск системи). - В не контролирана среда (личен компютър, таблет или телефон). Какво ще спечели обществото от това: - Когато се въведе електронното гласуване, България ще премине към желаната пряка демокрация. - Купуването и продаването...
публикувано на 17.04.2014 11:14 , видяно 310 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1486
Гласувай
 
Технологиите са така напреднали, че вече не е нужно да се избират депутати а парламентът да е една онлайн платформа и всеки човек, който го интересува и има електронен подпис да може да гласува по законите, които го интересуват. Така ще се избегнат освен многото разходи по избори и издръжка...
публикувано на 17.04.2014 09:41 , видяно 272 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
8911
Гласувай
 
Гласуване / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Народните представители могат да гласуват актове на Народното събрание само със ЗА и ПРОТИВ. Да отпадне ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, защото са пратени там да имат мнение и да го изразяват, а не да си играят игри с правилника на Народното събрание. ...
публикувано на 17.04.2014 02:21 , видяно 230 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
8218
Гласувай
 
Чл. 7. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица Нов текст: Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. От длъжностните лица може да се търси персонална отговорност...
публикувано на 17.04.2014 02:11 , видяно 257 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
6338
Гласувай
 
Чл. 11. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Стар текст: (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. Нов текст: (2) Нито една политическа партия или идеология различна от демокрацията не може да се обявява или утвърждава за държавна. Демокрацията също е идеология!...
публикувано на 17.04.2014 02:08 , видяно 210 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
8614
Гласувай
 
Чл. 60. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Нов текст: (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон Старият текст определя всички данъци и такси да са прогресивни, за да са съобразени с доходите и имуществото на лицето....
публикувано на 17.04.2014 01:59 , видяно 235 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 71 / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание. Нов текст: Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание, съобразно формула отчитаща присъствието им на заседания и комисии, както и участието им в гласувания...
публикувано на 17.04.2014 01:54 , видяно 165 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 69. / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Стар текст: Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание. Нов текст: Народните представители не носят наказателна отговорност за гласуванията си в Народното събрание. Народните представители трябва да носят отговорност за изказаните от тях мнения по общия ред особено , когато изричат клевети...
публикувано на 17.04.2014 01:51 , видяно 166 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 147. / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Текста на члена: (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. (2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е...
публикувано на 17.04.2014 01:45 , видяно 192 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
Произнасяне / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД /
Конституционния съд да се произнася за всеки акт на Народното събрание или Президента в тримесечен срок без да е бил сезиран. Това поправя пропуска,че гражданите не могат да го сезират и ще повиши качеството на законите ...
публикувано на 17.04.2014 01:40 , видяно 212 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Законодателна инициетива / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Президентът да има право на законодателна инициатива...
публикувано на 17.04.2014 01:36 , видяно 207 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
избор на президент / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Кандидатите за президент да бъдат издигани само от инициативни комитети без партиите да имат това право. Кандидата да не е бил на ръководна длъжност на партия предходните 5 години Целта е президента да бъде надпартиен наистина ...
публикувано на 17.04.2014 01:35 , видяно 172 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Министерство на отбраната / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Министерство на отбраната да премине като институция към президента. Основни решения като бюджета за отбрана, обявяване на война, приемане на чужди войски или пращане на български войски зад граница да се взема от Народното събрание с 2/3 мнозинство. ...
публикувано на 17.04.2014 01:33 , видяно 162 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 95. / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Текстът: (1) Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат. Да се замени с: (1) Президентът може да бъде избиран на длъжност президент или вицепрезидент само до два мандат (2) Вицепрезидентът може да бъде избиран на длъжност президент или вицепрезидент само до два мандат Написано "Президентът и вицепрезидентът"...
публикувано на 17.04.2014 01:27 , видяно 165 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 93. / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА /
Текста : (3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. (4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове. Да се замени...
публикувано на 17.04.2014 01:20 , видяно 134 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 17. / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
да се добави: (6) Публичната собственост е неприкосновена...
публикувано на 17.04.2014 01:15 , видяно 168 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
5545
Гласувай
 
Защита на собствеността / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Поради доказалата се вече неспособност на органите на реда да се справят с битовата престъпност в отдалечените населени места, предлагам да се добави текст в конституцията, който да гарантира правото на всеки човек да защитава дома и собствеността си от непровокирани незаконни набези и посегателства, без да носи наказателна отговорност...
публикувано на 16.04.2014 23:42 , видяно 262 пъти
16
ГЛАСУВАЛИ
1388
Гласувай
 
Диференциране на тежестта на глас / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Уважаеми Дами и Господа, Демокрацията е едно от най-великите творения на човешката цивилизация просъществувало хилядолетия и утвърдило се, като форма на държавно управление в много държави по света. Основа на демокрацията е правото на глас на всеки член на обществото навършил възраст, на която се предполага, че може да направи избор...
публикувано на 16.04.2014 23:23 , видяно 358 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Народни представители / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание. Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание освен в случаите когато застрашават националната сигурност. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чл. ??. При прекратяване на...
публикувано на 16.04.2014 16:22 , видяно 313 пъти
15
ГЛАСУВАЛИ
7327
Гласувай
 
ИЗБОРИ (чл.10) / ОСНОВНИ НАЧАЛА /
Текста на чл. 10 да бъде изменен на: Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на гласуване съобразно закона за образователния и имотния ценз при гласуване. Не се дават права за гласуване на хора, които не са завършили 8-ми клас и не плащат данъци и не са покрили основното...
публикувано на 16.04.2014 14:16 , видяно 379 пъти
14
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 3 / ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ /
Чл. 3. Официалният език в републиката е българският. Да се смени на: Чл. 3. Официалният майчин език в републиката е българският. ...
публикувано на 16.04.2014 13:52 , видяно 475 пъти
24
ГЛАСУВАЛИ
964
Гласувай
 
Народни представители / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
"Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители." Народното събрание се състои от 100/120 народни представители. 40% от тях избрани мажоритарно 60% избрани партийно, като мажоритарните кандидати, не трябва да са били партийни членове през последните 8 години, както и да не са участвали като депутати в последните 3...
публикувано на 16.04.2014 13:30 , видяно 909 пъти
15
ГЛАСУВАЛИ
5347
Гласувай
 
Двойно гражданство / НАРОДНО СЪБРАНИЕ /
Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Алинея 1 да бъде променена на: (1) За народен представител може да бъде избиран: - български гражданин - ...
публикувано на 16.04.2014 12:12 , видяно 825 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
2278
Гласувай
 
ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ / ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ /
Чл. 153. Народното събрание може да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомощията на Великото Народно събрание. Да се измени на: Парламентът може да изменя, допълва всички разпоредби на Конституцията, както и да приема нова конституция с мнозинство от три четвърти от всички народни представители....
публикувано на 16.04.2014 12:00 , видяно 460 пъти