Google+
Предложения по глави
Изберете глава
Резултати от търсене в ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Роднини / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член: Всеки навършил 18 години има право да знае: - кой е биологичния му баща - коя е биологичната му майка - кой е биологичния му брат - коя е биологичната му сестра...
публикувано на 09.05.2014 10:41 , видяно 435 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Задължение на българския гражданин / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член с текст: Българският гражданин има задължение: - да спазва правата на другите български граждани - да изучава българския език - да ползва български език в предвидените със закон случаи - да избира държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.Това задължение се отнася за български граждани навършили 18 години, с...
публикувано на 07.05.2014 23:02 , видяно 728 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Права на българския гражданин / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нов член с текст: Българският гражданин имат право: - на живот - на труд - на обществено осигуряване - на социално подпомагане - на здравно осигуряване - на образование - на лична свобода и неприкосновеност. - на адвокатска защита от момента на задържането им или на привличането им като обвиняеми - да се срещат насаме с лицето, което го защитава,...
публикувано на 07.05.2014 22:43 , видяно 379 пъти
6
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 46. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. (2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството. (3) Формата на брака, условията и редът за неговото сключване и прекратяване, личните и имуществените отношения между съпрузите се уреждат със закон. Нов текст: (1) Бракът е доброволен...
публикувано на 07.05.2014 12:34 , видяно 455 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 49. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. (2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси. Нов текст: (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални...
публикувано на 07.05.2014 10:03 , видяно 354 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 45. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Нов текст: (1) Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. (2) Гражданите имат право да получат отговор от държавните органи на своите жалби, предложения и петиции в законово установен срок....
публикувано на 07.05.2014 10:00 , видяно 371 пъти
1
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 40. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. (2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна...
публикувано на 07.05.2014 09:58 , видяно 376 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 36. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език. (3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона. Нов...
публикувано на 07.05.2014 09:54 , видяно 467 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 33. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. Нов текст: (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него....
публикувано на 07.05.2014 09:50 , видяно 380 пъти
2
ГЛАСУВАЛИ
5050
Гласувай
 
Чл. 31. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. (2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание. (3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в...
публикувано на 07.05.2014 09:49 , видяно 554 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
3367
Гласувай
 
Чл. 42. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. .............................................................................................................................. Нов текст: (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на: - поставените под запрещение - изтърпяващите наказание лишаване от...
публикувано на 07.05.2014 09:44 , видяно 396 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
8813
Гласувай
 
чл. 62 нова алинея /за финансовите взаимоотношения/ / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(1) Всеки гражданин има право да изисква изготвяне на индивидуален договор с него, който да замени съществуващ колективен договор, в който е включен, но с който не е съгласен. (2) Всеки гражданин има право да прекрати всеки договор, в който участва като страна по договора, с едномесечно предизвестие, когато финансовата...
публикувано на 27.04.2014 03:17 , видяно 489 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
7822
Гласувай
 
чл. 62 нова алинея за колективните и индивидуалните договори / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(1) Всеки гражданин, включен в колективен договор има право да получи индивидуален договор за същата услуга със същото дружество при същите условия, който да анулира колективния договор с дружеството. В случай, че в едномесечен срок от писмената молба на гражданинът за прехвърляне към индвидуален договор, гражданинът не получи договор, с...
публикувано на 27.04.2014 03:03 , видяно 393 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Въведете заглавие, член от Конституцията / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания. (6) Граждани и организации създали училища подлежат на преследване от закона в случай, че в тях се преподават крайни религиозни възгледи, расова омраза, учения с невярна...
публикувано на 26.04.2014 22:37 , видяно 415 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 58. нова алонея / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
3 Религиозните институции са длъжни плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество....
публикувано на 26.04.2014 22:08 , видяно 385 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 54. поправка / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, без това да нарушава светските основи на държавата....
публикувано на 26.04.2014 22:00 , видяно 422 пъти
4
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 47 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
2. Децата не трябва да бъдат подлагани на крайни религиозни учения, учения свързани расова омраза като и такива с невярно или подвеждаща информация....
публикувано на 26.04.2014 21:57 , видяно 417 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл.53 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нова алинея: Семействата имат право на социално подпомагане за отглеждането и образованието на децата си до 16-годишна възраст....
публикувано на 23.04.2014 07:30 , видяно 434 пъти
9
ГЛАСУВАЛИ
6733
Гласувай
 
Чл.45 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нова алинея: Гражданите имат право на законодателна инициатива по въпроси, приети на национален референдум....
публикувано на 23.04.2014 07:28 , видяно 374 пъти
14
ГЛАСУВАЛИ
7129
Гласувай
 
Имунитет / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Трябва да отпаднат, всички видове имунитети на / съдиите,депутатите,прокурорите,следователите,министри,президент / . Само така всички можем да сме равни пред закона. Горе упоменатите, са обществени личности,облечени във власт, и при положение че са със имунитет, могат да правят каквото си искат. А трябва да е обратното / точно при тях,наказанието да...
публикувано на 19.04.2014 02:24 , видяно 639 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
9010
Гласувай
 
Чл. 6. (2) / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата, привилегии или задължения основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние....
публикувано на 19.04.2014 00:13 , видяно 413 пъти
12
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл.33 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. (2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за...
публикувано на 18.04.2014 15:01 , видяно 454 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
6040
Гласувай
 
чл.52 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Нова (2): Гражданите, без здравна застраховка имат право на ограничена минимално жизнено необходима медицинска помощ, и на минимално необходимото (като условия на престоя и лечението) безплатно ползване на медицинско обслужване (различно от това на гражданите с платени здравни осигуровки), при условия и ред определен със закон. ...
публикувано на 18.04.2014 13:21 , видяно 693 пъти
10
ГЛАСУВАЛИ
9010
Гласувай
 
Чл. 59. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона. (2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Подготовката на гражданите за защита на...
публикувано на 17.04.2014 16:04 , видяно 517 пъти
5
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 51. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане. (2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон. (3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се...
публикувано на 17.04.2014 15:58 , видяно 367 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 45. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Нов текст: Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи, които са длъжни да им отговорят в срок до 1 месец...
публикувано на 17.04.2014 15:55 , видяно 346 пъти
3
ГЛАСУВАЛИ
1000
Гласувай
 
Чл. 40. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. (2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна...
публикувано на 17.04.2014 15:53 , видяно 371 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
7327
Гласувай
 
Чл. 53 (2) / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Нов текст: (2) Училищното обучение до завършване на средно образование е задължително....
публикувано на 17.04.2014 13:51 , видяно 420 пъти
8
ГЛАСУВАЛИ
7525
Гласувай
 
Чл. 28 / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление. Нов текст: Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва със затвор доживот....
публикувано на 17.04.2014 13:36 , видяно 424 пъти
7
ГЛАСУВАЛИ
8614
Гласувай
 
Чл. 60. / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Стар текст: (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Нов текст: (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон Старият текст определя всички данъци и такси да са прогресивни, за да са съобразени с доходите и имуществото на лицето....
публикувано на 17.04.2014 01:59 , видяно 485 пъти
11
ГЛАСУВАЛИ
5545
Гласувай
 
Защита на собствеността / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Поради доказалата се вече неспособност на органите на реда да се справят с битовата престъпност в отдалечените населени места, предлагам да се добави текст в конституцията, който да гарантира правото на всеки човек да защитава дома и собствеността си от непровокирани незаконни набези и посегателства, без да носи наказателна отговорност...
публикувано на 16.04.2014 23:42 , видяно 493 пъти
16
ГЛАСУВАЛИ
1388
Гласувай
 
Диференциране на тежестта на глас / ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ /
Уважаеми Дами и Господа, Демокрацията е едно от най-великите творения на човешката цивилизация просъществувало хилядолетия и утвърдило се, като форма на държавно управление в много държави по света. Основа на демокрацията е правото на глас на всеки член на обществото навършил възраст, на която се предполага, че може да направи избор...
публикувано на 16.04.2014 23:23 , видяно 593 пъти